Dołącz do nas

Copyright © Cafe Cykada 2022


KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAWIERANIE UMÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych:
Cafe Cykada Jakub Ciszewski Jadwiga Ciszewska s.c. pod adresem ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, NIP: 7251648179, Regon: 471663827
II. Inspektor Ochrony Danych:
Może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 637 47 44, lub e-mailem cafecykada@o2.pl, lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.
III. Cel i podstawa przetwarzania:
a) w celach związanych z procesem do przygotowania, wykonania i rozliczenia zleceń, zamówień, imprez, umów na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla nas ważna prawnie uzasadniona podstawa, która jest nadrzędna wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania, wykonania i rozliczenia zleceń, zamówień, imprez, umów łączących Panią/Pana z organizacją.
VI. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane, mogą zostać ujawnione firmom zapewniającym obsługę finansowo-księgową, oraz faktury.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Podejmowanie decyzji.
W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING CCTV

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych:
Cafe Cykada Jakub Ciszewski Jadwiga Ciszewska s.c. pod adresem ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, NIP: 7251648179, Regon: 471663827
II. Inspektor Ochrony Danych:
Może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr. tel. /42/ 637 47 44, lub e-mailem cafecykada@o2.pl, lub pisząc na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.
III. Cel i podstawa przetwarzania:
a) obserwancja i rejestracja obrazu zdarzeń w celu eliminowania zagrożeń na terenie restauracji tj. akty
wandalizmu, rozboje, zastraszenie, kradzieżę na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO)
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
IV. Prawo do sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieje dla nas ważna prawnie uzasadniona podstawa, która jest nadrzędna wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu, lecz nie dłużej niż 14 dni.
VI. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione organom i jednostkom z odpowiednią podstawą prawną upoważniającą do odbioru Pani/Pana danych osobowych np.; Policja, Straż miejska oraz inne.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Podejmowanie decyzji.
W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Restauracja Cafe Cykada